Privacystatement RijnWaal Zorggroep

Wij respecteren uw privacy. Dat doen wij door ons te houden aan onderstaande uitgangspunten:
  1. Wij verwerken uw gegevens op een veilige, rechtmatige en transparante manier.

  2. Wij verwerken uw gegevens voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

  3. Voor het verwerken van uw gegevens vragen wij u (of degene die uw belangen behartigt) om schriftelijke toestemming.

  4. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

  5. Uw gegevens zijn en blijven van u. U hebt dus recht op inzage in de door ons verwerkte gegevens die op uw persoon betrekking hebben. En ook heeft u recht op correctie en verwijdering van uw gegevens.

  6. Bij de verwerking van uw gegevens door derden leggen wij de verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op aan de verwerker.

  7. Wij zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die onverhoopt voortvloeit uit het toerekenbaar tekortschieten of niet naleven van de AVG.

  8. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de AVG wordt uitgevoerd.

  9. Bij een datalek stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte. Als er door het datalek risico’s zijn voor de rechten en vrijheden van personen, dan delen we dat ook de betrokkene(n) mee.

  10. We vinden privacy zo belangrijk dat we een functionaris voor gegevensbescherming hebben aangesteld.